Vahan Poghosyan

Vahan Poghosyan

Vahan Poghosyan
More ideas from Vahan
Как скачать с rutube видео телеканала «Пятница». Обсуждение на LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников

When portraying mental illness and psychotherapy, the media tends to get it wrong — a lot — which has far-reaching results. Inaccurate depictions fuel stigma and may prevent people from seeking help.

Ամեն հայ պէտք է իմանա՛յ իր մշահոյթը, եւ այդպիսով ճանաչի ինքն իրեն: Ստորեւ ներկայացնում եմ այն նշանների մի մասը, որոնք առաւել շատ են գործածուել մեր...

Ամեն հայ պէտք է իմանա՛յ իր մշահոյթը, եւ այդպիսով ճանաչի ինքն իրեն: Ստորեւ ներկայացնում եմ այն նշանների մի մասը, որոնք առաւել շատ են գործածուել մեր...

via odditiesoflife: Fairies, Nymphs, & Demons - A Bizarre Collection of Strange Specimens The specimens of Alex CF feature an incredible collection of cryptozoology. His page features amazing stories behind his collection that include descriptions of demons, fairies, nymphs, and other assorted oddities. (His pieces are for sale)

odditiesoflife: “ Fairies, Nymphs, & Demons - A Bizarre Collection of Strange Specimens The specimens of Alex CF feature an incredible collection of cryptozoology. His page features amazing stories.