Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

Collection by Udržitelný rozvoj

18 
Pins
Udržitelný rozvoj
  Diagram, Chart

  Movies, Movie Posters, Film Poster, Films, Popcorn Posters, Film Books, Movie, Film Posters, Posters
Movie PostersMovieFilm Posters

SDG 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

V posledních letech se konečně daří výrazněji snižovat počet lidí žijících v extrémní chudobě. Do roku 2030 by neměla existovat a ostatní chudí by se měli dočkat lepší ochrany.

SDG Vymýcení hladu, zlepšení výživy a udržitelné zemědělství Garden Tools, Outdoor Power Equipment
Garden Tools

SDG 2: Vymýcení hladu, zlepšení výživy a udržitelné zemědělství

Hlad, podvýživa a nemoci způsobené nevhodným stravováním se týkají jak obyvatel žijících v rozvojových zemích, tak těch ve vyspělých.

  Movies, Movie Posters, Film Poster, Films, Popcorn Posters, Film Books, Movie, Film Posters, Posters
Movie PostersMovieFilm Posters

SDG 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Zdraví je předpokladem pro aktivity směřující k udržitelnému rozvoji, a to jak na individuální, tak na společenské úrovni. Z těchto důvodů je také dlouhodobě klíčovým tématem OSN.

SDG 4: Vzdělání mezi Cíli udržitelného rozvoje

Kvalitní vzdělání je základním předpokladem pro úspěšný rozvoj jedince i společnosti. Jeho podoba je důležitou součástí udržitelného rozvoje. Vzdělávání se proto věnuje i připravovaná koncepce OSN – Cíle udržitelného rozvoje.

  Sdg 5, Zen

SDG 5: Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení žen

Světové společenství volá po ukončení všech forem diskriminace žen a dívek všude na světě. Rovnost mezi muži a ženami by měla být patrná nejen v právech a povinnostech, ale i v příležitostech k adekvátnímu rozvoji osobního potenciálu každého člověka.

SDG 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

Dosažení rovného přístupu k cenově dostupné pitné vodě pro všechny lidi do roku 2030, to je globální cíl, který se týká nejzákladnější podmínky lidského života.

SDG 7: Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie

Udržitelné a obnovitelné získávání a využívání energie je výzvou pro udržitelný rozvoj. Energetické problematice se proto věnují Cíle udržitelného rozvoje; o udržitelné získávání energie usilují také vládní aktivity v České republice.

  Rust

SDG 8: Jaký ekonomický růst je cestou k udržitelnému rozvoji?

Ekonomický růst je nezbytný pro současný socioekonomický model. Cíle udržitelného rozvoje apelují na jeho udržitelnou a inkluzivní podobu.

SDG Digitalizace, industrializace a inovace: Cíl udržitelného rozvoje Movies, Movie Posters, Film Poster, Films, Popcorn Posters, Film Books, Movie, Film Posters, Posters
Movie PostersMovieFilm Posters

SDG 9: Digitalizace, industrializace a inovace: Cíl udržitelného rozvoje

Vybudování infrastruktury, podpora inovací a přístup k internetu jsou nezbytné pro zvyšování životní úrovně a úspěšné plnění cílů udržitelného rozvoje.

  Flag, Country, Outdoor Decor, Home Decor, Art, Art Background, Decoration Home, Rural Area, Room Decor
CountryArt

SDG 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí a mezi nimi

Pokud se svět stává stále bohatším, je třeba zajistit, aby se tyto prostředky dostaly i k lidem z nejchudších vrstev a zemí.

  Desktop Screenshot, Broadway Shows
Broadway Shows

SDG 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

Podíl městské populace ve světě neustále roste. Cíl, zajistit do roku 2030 všem lidem na planetě přístup k bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a službám, není jednoduchý. Ještě stále se mnohá města nevypořádala se slumy, kde žije 828 milionů lidí.

  Symbols, Letters, Movie Posters, Film Poster, Icons, Popcorn Posters, Lettering, Film Posters, Fonts
SymbolsMovie PostersFilm PostersFonts

SDG 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Produkci a spotřební chování lidí je třeba reformovat směrem k trvale udržitelnějšímu modelu. To se týká průmyslu, ale i služeb, potravin či odpadů.

SDG Přijmout bezodkladná opatření pro boj se změnou klimatu a jejími dopady Buxus

SDG 13: Přijmout bezodkladná opatření pro boj se změnou klimatu a jejími dopady

Tajemství zrychleného tempa klimatických změn, které zaznamenáváme v posledních desetiletích, je odhaleno. Podnebí ovlivňuje lidská činnost, konkrétně znečišťování životního prostředí, zejména ovzduší.

SDG 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

Znečištění a nadměrné využívání oceánů ohrožuje nejen organismy, které v nich žijí, ale i pobřežní země. Čtrnáctý cíl se zabývá regulací jejich poškozování.

  Movies, Movie Posters, Film Poster, Films, Popcorn Posters, Film Books, Movie, Film Posters, Posters
Movie PostersMovieFilm Posters

SDG 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

Na naší planetě zanikají obrovské plochy lesů, narůstají pouště, vymírají živočišné druhy. Zlepšení této alarmující situace není možné bez koordinované globální spolupráce.