Cíle udržitelného rozvoje

Collection by Udržitelný Rozvoj

18 
Pins

  Movies, Movie Posters, Film Poster, Films, Popcorn Posters, Film Books, Movie, Film Posters, Posters
Movie PostersMovieFilm Posters

SDG 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

V posledních letech se konečně daří výrazněji snižovat počet lidí žijících v extrémní chudobě. Do roku 2030 by neměla existovat a ostatní chudí by se měli dočkat lepší ochrany.

SDG Vymýcení hladu, zlepšení výživy a udržitelné zemědělství

SDG 2: Vymýcení hladu, zlepšení výživy a udržitelné zemědělství

Hlad, podvýživa a nemoci způsobené nevhodným stravováním se týkají jak obyvatel žijících v rozvojových zemích, tak těch ve vyspělých.

SDG 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Zdraví je předpokladem pro aktivity směřující k udržitelnému rozvoji, a to jak na individuální, tak na společenské úrovni. Z těchto důvodů je také dlouhodobě klíčovým tématem OSN.

SDG 4: Vzdělání mezi Cíli udržitelného rozvoje

Kvalitní vzdělání je základním předpokladem pro úspěšný rozvoj jedince i společnosti. Jeho podoba je důležitou součástí udržitelného rozvoje. Vzdělávání se proto věnuje i připravovaná koncepce OSN – Cíle udržitelného rozvoje.

SDG 5: Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení žen

Světové společenství volá po ukončení všech forem diskriminace žen a dívek všude na světě. Rovnost mezi muži a ženami by měla být patrná nejen v právech a povinnostech, ale i v příležitostech k adekvátnímu rozvoji osobního potenciálu každého člověka.

SDG 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

Dosažení rovného přístupu k cenově dostupné pitné vodě pro všechny lidi do roku 2030, to je globální cíl, který se týká nejzákladnější podmínky lidského života.

SDG 7: Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie

Udržitelné a obnovitelné získávání a využívání energie je výzvou pro udržitelný rozvoj. Energetické problematice se proto věnují Cíle udržitelného rozvoje; o udržitelné získávání energie usilují také vládní aktivity v České republice.

SDG 8: Jaký ekonomický růst je cestou k udržitelnému rozvoji?

Ekonomický růst je nezbytný pro současný socioekonomický model. Cíle udržitelného rozvoje apelují na jeho udržitelnou a inkluzivní podobu.

SDG Digitalizace, industrializace a inovace: Cíl udržitelného rozvoje

SDG 9: Digitalizace, industrializace a inovace: Cíl udržitelného rozvoje

Vybudování infrastruktury, podpora inovací a přístup k internetu jsou nezbytné pro zvyšování životní úrovně a úspěšné plnění cílů udržitelného rozvoje.

  Flag, Country, Outdoor Decor, Home Decor, Art, Art Background, Decoration Home, Rural Area, Room Decor
CountryArt

SDG 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí a mezi nimi

Pokud se svět stává stále bohatším, je třeba zajistit, aby se tyto prostředky dostaly i k lidem z nejchudších vrstev a zemí.

SDG 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

Podíl městské populace ve světě neustále roste. Cíl, zajistit do roku 2030 všem lidem na planetě přístup k bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a službám, není jednoduchý. Ještě stále se mnohá města nevypořádala se slumy, kde žije 828 milionů lidí.

SDG 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Produkci a spotřební chování lidí je třeba reformovat směrem k trvale udržitelnějšímu modelu. To se týká průmyslu, ale i služeb, potravin či odpadů.

SDG Přijmout bezodkladná opatření pro boj se změnou klimatu a jejími dopady

SDG 13: Přijmout bezodkladná opatření pro boj se změnou klimatu a jejími dopady

Tajemství zrychleného tempa klimatických změn, které zaznamenáváme v posledních desetiletích, je odhaleno. Podnebí ovlivňuje lidská činnost, konkrétně znečišťování životního prostředí, zejména ovzduší.

SDG 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

Znečištění a nadměrné využívání oceánů ohrožuje nejen organismy, které v nich žijí, ale i pobřežní země. Čtrnáctý cíl se zabývá regulací jejich poškozování.

SDG 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

Na naší planetě zanikají obrovské plochy lesů, narůstají pouště, vymírají živočišné druhy. Zlepšení této alarmující situace není možné bez koordinované globální spolupráce.