an orange and white phone with the text fenome mi store doraz i do prahy