https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988932677783819

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988932677783819

V komunitn�m kruhu si pov�d�me o doprav�, rozd�lujeme dopravn� prost�edky...

V komunitn�m kruhu si pov�d�me o doprav�, rozd�lujeme dopravn� prost�edky...

V komunitním kruhu si povídáme o dopravě, rozdělujeme dopravní prostředky...

V komunitním kruhu si povídáme o dopravě, rozdělujeme dopravní prostředky...

Procvi�ujeme spr�vn� p�ech�zen� p�es "zebru".

Procvi�ujeme spr�vn� p�ech�zen� p�es "zebru".

Jonda, Honz�k a Kub�k maj� za �kol spr�vn�mi barvami na v��k�ch vylo�it semafor pro auta.

Jonda, Honz�k a Kub�k maj� za �kol spr�vn�mi barvami na v��k�ch vylo�it semafor pro auta.

Spole�n� s And�lkou vykl�daj� barvy semaforu plastov�mi v��ky od pet lahv�.

Společně s Andělkou vykládají barvy semaforu plastovými víčky od pet lahví.

Chodci reaguj� na barevn� sign�ly semaforu-Honz�ka.

Chodci reaguj� na barevn� sign�ly semaforu-Honz�ka.

Stav�me vl��kodr�hu, hrajeme si na �elezni���e.

Stavíme vláčkodráhu, hrajeme si na železničáře.

Vybarvujeme omalov�nku s r�zn�mi dopravn�mi prost�edky.

Vybarvujeme omalov�nku s r�zn�mi dopravn�mi prost�edky.

Potiskan� tvary je�t� zdob�me po obvodu otisky sv�ch prst�k�. Nelinka a And�lka.

Potiskan� tvary je�t� zdob�me po obvodu otisky sv�ch prst�k�. Nelinka a And�lka.

Honz�k je lokomotiva a vag�nky se postupn� �ad� za n�ho.

Honz�k je lokomotiva a vag�nky se postupn� �ad� za n�ho.

Johanka u semaforu pro chodce.

Johanka u semaforu pro chodce.

Tak� jsme si ukazovali n�kter� zna�ky, ��kali jsme si o semaforu...

Také jsme si ukazovali některé značky, říkali jsme si o semaforu.

Zahr�li jsme si pohybovou hru "Na barevn� auta".

Zahr�li jsme si pohybovou hru "Na barevn� auta".

Honz��ek m� �eb��k hotov� a auto p�kn� vybarven� olejov�mi k��dami.

Honzíček má žebřík hotový a auto pěkně vybarvené olejovými křídami.

Star�� Ad�mek tak� p�ilepuje r�me�ek z prou�k� barevn�ho pap�ru.

Star�� Ad�mek tak� p�ilepuje r�me�ek z prou�k� barevn�ho pap�ru.

Pinterest
Search