شیرینی

شیرینی
23 pinů28 fanoušků
شیرینی تر با کرم پاتیسیر: http://ashpazbashy.com/recipe/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B1/

شیرینی تر با کرم پاتیسیر: http://ashpazbashy.com/recipe/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B1/

شیرینی کشمشی: http://ashpazbashy.com/recipe/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C/

شیرینی کشمشی: http://ashpazbashy.com/recipe/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C/


Další nápady
Pinterest
Hledat