Václav Havel <3  //pencil scribbled// A1

Václav Havel <3 //pencil scribbled// A1

Mahátma Gándhí  //black and white toned//A1

Mahátma Gándhí //black and white

Jimi Hendrix 1#pencil scribbled /A1

Jimi Hendrix 1#pencil scribbled /A1

Jimi Hendrix 2#redblack scribbling/ A1

Jimi Hendrix 2#redblack scribbling/ A1

Andy Warhol ‪#‎scribbled in colour#‎ A1

Andy Warhol ‪ in colour

Pinterest
Search